ریتم شناسی کمانچه (بخش اول)

اتود1 گیتار

درس ۲ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

درس ۳ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتود 3 گیتار

اتود2 گیتار

درس ۴ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتود 4 گیتار

درس ۵ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتود 5 گیتار

درس ۶ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتود 6 گیتار

درس ۷ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتود 7 گیتار

درس ۸ – اتودها جهت ریتم شناسی کمانچه

اتودهای پایانی از مجموعه اتودهای پایه ای ریتم شناسی کمانچه در این درس ارائه شده است.
قابل ذکر است دروس بعد مرتبط با ریتم های باسانوا برای ساز کمانچه می باشد.

اتود 8 گیتار

منبع: http://brsonline.ir
/ 0 نظر / 352 بازدید